Generalforsamling 2019

15. nov 2019

Beretning fra generalforsamlingen den 15. november 2019.

62 gamle gardere deltog i Garderforeningen for Aarhus og Omegns 117. ordinære generalforsamling, der blev afholdt i Frimurerlogens lokaler fredag den 15. november 2019.

Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind. Hvorefter forsamlingen udbragte et nifoldigt leve for vores protektor, Dronning Margrethe II

Formanden, Niels Erik Kjær, foreslog på bestyrelsens vegne JAN-77 Keld Louie Pedersen som dirigent, og han blev valgt med akklamation.

Formanden indledte med at omtale, at 3 af vores medlemmer er afgået ved døden. Forsamlingen blev bedt om at rejse sig, hvorefter JAN-58 Magnus Boesen, SEP-58 Frank Hvolby Hoppe og MAJ-54 Preben Albert Bentsen blev omtalt. Herefter mindedes vi de afdøde med 1 minuts stilhed.

Foreningens medlemstal er faldet med 10 siden sidst. Tilgangen har været på 47 nye medlemmer, afgangen har været på 57, hvoraf de 3 er afgået ved døden. Foreningen tæller nu 448 medlemmer. Vi forventer ikke mange, nye medlemmer de kommende 3 år. Primært begrundet i DG´s nye ”ung initiativ”, som er et projekt, hvor man samler de nye, unge gardere i årgangsklynger, som står sideløbende med lokalforeningerne. Og hvor aktiviteter og kommunikation styres af DG. Formålet med initiativet er at fastholde de unge gardere indtil de forhåbentlig melder sig ind i en garderforening.

Herefter omtalt formanden de 12 arrangementer, som foreningen har gennemført i det forgangne år. 9 af arrangementerne var gengangere og arrangementer, vi helst ikke vil af med, da deltagerantallet er tilfredsstillende. Arrangementerne og billeder derfra er tidligere bragt på såvel foreningens hjemmeside som i foreningens Facebook gruppe. Ud over de planlagte arrangementer for den kommende sæson arbejder bestyrelsen på en bustur til Strøjer Samlingen ved Assens. Her har Jørgen Strøjer en af landets fineste samlinger af klassiske biler og kongelige køretøjer. Datoen for udflugten er endnu ikke fastlagt.

I løbet af året har foreningen som vanligt deltaget ved nationale mindedage, repræsentantskabsmøde i Slagelse, formandsmøder, årgangsparade, fejring af 800-året for Dannebrog og meget andet. Med hensyn til repræsentantskabsmødet kunne formanden oplyse, at tidligere præsident Flemming Rytter har valgt at stoppe helt. Vicepræsident Jens Crone har taget over, men ønsker ikke at fortsætte. Der ledes derfor efter en ny kandidat til posten som præsident for De Danske Garderforeninger. Næste års repræsentantskabsmøde er fastsat til 13. juni 2020 og afholdes af Midtjysk Garderforening i Grindsted.

Formanden afsluttede beretningen med at konstatere, at bestyrelsen fungerer godt. Økonomien er god og vores dygtige kasserer er stadig i stand til at generere et pænt overskud af foreningens midler. Den gode økonomi gør, at medlemmerne er i stand til at deltage i foreningens arrangementer til meget favorable priser.

Beregningen blev herefter godkendt med akklamation.

Herefter gennemgik kassereren det reviderede regnskab i hovedtal. Et flot stykke arbejde, som han kun havde få, uddybende kommentarer til. Igen i år har formuen haft en årlig tilvækst til den gode side af kravet i vedtægterne. Bortset fra et enkelt spørgsmål til portoudgifterne havde forsamlingen ingen kommentarer til regnskabet, der herefter blev godkendt med akklamation.
Skydeleder, Jan Creutzberg, berettede om de skydninger som skyttelauget har gennemført i den forløbne sæson. Under beretningen var der samtidig uddeling af præmier til mange af skytterne.

Foreningen har deltaget i Gardernes Landsskydning på 15 m bane med 3 hold. Her ses de bedste, individuelt placerede skytter i klassen seniorer. Fra venstre Andreas Knudsen. Jan Knudsen og Jan Creutzberg. Alle blev præmieret med en riffelplade.

Fra venstre: Helge Kuno Pedersen, Tommy Schnell Jepsen og Harry Larsen opnåede flotte placeringer i klasserne veteran 1 og 2, hvilket udløste præmier i for af glas.

Andreas Knudsen deltog også i skydning på 200 m bane. Hans placering blev præmieret med en riffelplade.

I vinterhalvåret har foreningen afholdt Garderskydning. Følgende skytter modtog præmier for deres præstationer. Fra venstre: Vinderen, Jan Knudsen. Herefter Harry Larsen, der indtog 3. pladsen, Ole Erichsen der blev placeret som nr. 4 og til sidst Jan Creutzberg, der fik 2. pladsen, kun et enkelt point efter vinderen.

Fra venstre: Jørgen Vejbøl og Jes Laustsen, der begge vandt sølvmedaljer i forbindelse med gennemførelse af Garderskydningen. Joachim Borggaard, Jørgen Nielsen og Anders K. Damsgaard, der også vandt sølvmedaljer var ikke tilstede.

Fra venstre: Harry Larsen, Andreas Knudsen, Jan Knudsen, Tommy Schnell Jepsen, Helge Kuno Pedersen og Jan Creutzberg, der alle fik overrakt guldmedaljer for deres præstationer ved Garderskydningen. Nicklas Vejbøl, der også vandt en guldmedalje, var ikke tilstede.

Foreningen har 2 vandrepræmier, der tidligere blev uddelt ved N.A.I.S. skydningen. De uddeles nu efter Garderskydningen.

Sølvkruset tilfaldt i år Jes Laustsen.

Gardersablen tilfaldt i år Kathrine Stahl-Vejbøl.

Foreningen deltog igen i år i den traditionelle Detachementsskydning mod de tjenestegørende gardere på Marselisborg. Med en margin på 2 point lykkedes det foreningen at vinde pokalen igen i år.

Skydelederen afsluttede sin beretning med ønsket om, at flere gamle gardere vil deltage i skydeaftenerne i Skytternes Hus.

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

Formanden, Niels Erik Kjær, blev genvalgt med akklamation. Det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Klaus Ulrik Holck og Jan Møller.

Revisorerne Orla Hansen og Hans Benfeldt Kjær blev ligeledes genvalgt med akklamation.

Under det afsluttende punkt 9, Eventuelt, tog Sv. Aa. Jaquet ordet og takkede formanden for besøg i anledning af sin 85-års fødselsdag.

Champagnelegatet tilfaldt Jørgen Vejbøl i år. Valget blev begrundet med Jørgens altid store hjælpsomhed, når der var behov for en ekstra indsats. Og med et blink i øjet gav formanden udtryk for, at det også talte med, at Jørgen og hans hustru har frembragt to pragtfulde unge mennesker, der begge er gået i faderens fodspor, først i Livgarden og nu også som medlemmer af foreningen.

Herefter blev kasserer Arne Høy Nielsen kaldt frem, og han blev udnævnt til fremtidigt æresmedlem af foreningen.

Som synligt bevis for udnævnelsen overrakte formanden et indrammet æresmedlemsbevis. Af beviset fremgår det, at udnævnelsen er et udtryk for foreningens påskønnelse og tak for en mangeårig, ekstraordinær indsats i Arnes virke i foreningen i almindelighed og som samvittighedsfuld og ansvarsbevidst kasserer i særdeleshed.

Arne takkede for udnævnelsen, som glædede ham meget. Ringen er sluttet, som han udtrykte det. 30 år i bestyrelsen, heraf de seneste 20 år som kasserer.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en god indsats, forsamlingen for god ro og orden, og til sidst bestyrelsen for et godt samarbejde.

Herefter nød deltagerne en god middag, hvor valget – som sædvanligt – kunne gøres mellem engelsk bøf og kogt torsk. Samt den lige så traditionelle dessert med pandekager og is, ledsaget af en kraftig solbærrom.

Under spisningen underholdt formanden med en beretning om, hvordan foreningens formue i sin tid blev grundlagt og de initiativer og tiltag der er gjort gennem tiden, og som har bevirket at formuen har antaget den nuværende størrelse. Formanden udtrykte, at alt det vi har nu, er noget vi kan takke tidligere og nogle af de nuværende medlemmer for. Og at det vi har skal behandles med respekt og ydmyghed. Og med en opfordring til forsamlingen om at udbringe et trefoldigt leve for foreningen sluttede hans beretning.

BERETNING: Jan Møller.
FOTO: Jørgen Ø. Johnsen.