Generalforsamling

18. nov 2016

Garderforeningen for Aarhus og Omegns ordinære 114. generalforsamling fandt sted i ”Frimurerlogen”, og vi indledte med at foreningens fane blev ført ind i mødesalen, hvorefter forsamlingen udbragte et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe.

Bestyrelsen foreslog 1963 Eric Maarvig som dirigent, og han blev enstemmigt valgt.

Formanden indledte sin beretning med at omtale 7 medlemmer af foreningen, som siden sidste generalforsamling var afgået ved døden. Han bad forsamlingen rejse sig, og vi mindedes vore afdøde kammerater.

Garderforeningen for Aarhus og Omegn tæller nu 490 medlemmer.

Herefter talte formanden om årets gang med diverse arrangementer i garderforeningen.

Økonomien i foreningen er god. Bestyrelsen fungerer godt og arbejder fint sammen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Herefter gennemgik kassereren det reviderede regnskab. Det var som sædvanlig et flot stykke arbejde, og det blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Skydelederens beretning, hvorunder der var præmieuddeling til mange skytter, blev ligeledes godkendt.

Foreningens skydeleder APR 86 Jan Creutzberg (til højre i billedet) uddelte præmier til bl. a. JAN 63 Harry Larsen, til venstre i billedet, der med 194 point og fire blinktiere fik en 18. plads i garderforeningernes landsskydnings veteranklasse 2. (+ 65 år). MAJ 54 Svend Aage Jaquet (midt i billedet) fik med 190 point en 44 plads. Der var 278 deltagere i konkurrencen.

NAIS Sabelen, som vindes af den skytte, der har det bedste skyderesultat og som ikke tidligere har vundet sabelen, blev vundet af MAJ 77 Tommy Schnell Jepsen med 292 point.
8 personer deltog i NAIS skydningen 2016. APR 86 Jan Creutzberg vandt pokalen for bedste skytte med 296 point.

Formanden, 1977 Niels Erik Kjær, blev enstemmigt genvalgt.
1967 Leif Johannes Hovvej Pedersen ønskede på grund af sygdom ikke at genopstille til valg til bestyrelsen. I stedet blev 2003 Martin William Olesen enstemmigt valgt.
1984 Knud Boye Nielsen ønskede efter 11 år i bestyrelsen at blive afløst, og i stedet blev 1973 Klaus Ulrik Holck enstemmigt valgt.
Begge foreningens revisorer, 1959 Orla Hansen og 1961 Hans Benfeldt Kjær blev genvalgt.

Det afgående bestyrelsesmedlem, Knud Boye Nielsen blev af formanden kaldt frem, og under mange smukke ord fra formanden om godt og veludført bestyrelsesarbejde, modtog han et gavekort fra foreningen.
Det andet afgående bestyrelsesmedlem, Leif Hovvej, var på grund af sin sygdom ikke til stede, han var tidligere blevet besøgt i sit hjem, hvor han fik overrakt en gave fra foreningen.

Under generalforsamlingen bliver ”Champagnelegatet”, der blev stiftet i 1975 af C. Walther Thomsen, sædvanligvis uddelt. Legatet består af champagne, og det tildeles et medlem af foreningen, i bestyrelsen eller udenfor, der i ganske særlig grad har gjort en god indsats for foreningen.
Det tilfaldt i år 1979 Per Bundgård Sørensen. Det var en tak til Per for hans store arbejde som en meget pligtopfyldende fanebærer, og arbejdet i bestyrelsen med afviklingen af foreningens arrangementer. Det blev overrakt ham af formanden.
Flere medlemmer udtrykte tilfredshed med foreningens store udvalg af arrangementer og tilskud hertil. Især fik grillarrangementet med ledsager på Ristrup Hovedgård ros.
Herefter takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde, han bød Martin W Olesen og Klaus U. Holck velkommen i bestyrelsen. Han takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen og forsamlingen for god ro og orden.
Det var en meget hurtig generalforsamling og den sluttede som altid med at vi spiste en god middag, og der var en fin og humørfyldt stemning ved bordene.

Under middagen talte foreningens tidligere formand, Æresmedlem Søren O. Pontoppidan for regimentet.
Efter årets generalforsamling består foreningens bestyrelse af: formanden MAJ 1977 Niels Erik Kjær, kassereren NOV 1957 Arne Høy Nielsen, JAN 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, MAJ 2003 Martin W. Olesen, APRIL 1979 Per Bundgård Sørensen, MAJ 1973 Klaus Ulrik Holck og APRIL1986 Jan Karsten Creutzberg.

Helge Kuno Pedersen.