Generalforsamling

22. nov 2012

Torsdag den 22. november mødtes vi til foreningens 110. generalforsamling.

Generalforsamlingen indledtes med at forsamlingen udbragte et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II.

1963 Eric Maarvig blev valgt til dirigent. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
(På billedet herunder sidder han som nr.  2 fra venstre.)

Formanden (JUL 63 Søren Pontoppidan) indledte sin beretning med omtale af tre af foreningens medlemmer, som i årets løb var afgået ved døden. Alle havde været medlem af garderforeningen i mange år og aktivt deltaget i foreningens virke. Han bad forsamlingen rejse sig, og vi mindedes vore afdøde kammerater.

Formandens beretning indeholdt bl.a. omtale af sæsonens mange vellykkede arrangementer, og han oplyste, at medlemstallet er steget til 504.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassererens (NOV 57 Arne Høy Nilsens) fremlægning af det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Formanden for skyttelauget (JUL 64 Helge Kuno Pedersen) glædede sig over stor aktivitet.

Præmiebordet

Vi har deltaget i Gardernes Landsskydning på 15 m og i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger´s pokalskydning.
Vores største arrangement indenfor skydning, detachement skydningen, samlede i alt 52 mand.

I hovedskydningen besejrede gardernes 10 mands hold med 819 point vores hold, der opnåede 757 point.
Efter hovedskydningen var der serieskydninger hvor alle kunne deltage, og der blev i alt brugt 2000 patroner, så der var formidabel skydelyst.
Efter dagens skydninger var Garderforeningen for Aarhus og Omegn vært ved en middag for alle 52 deltagere på Gardergården. Under middagen var der præmieuddeling, og Garderne fik overrakt vandrepokalen.

Og så er der endelig N. A. I. S. skydningen.

Fire skytter havde i årets løb kvalificeret sig til at modtage guldmedaljer, hvortil der er officiel bæretilladelse. Det var: 1945 Holger Sørensen, 1954 Svend Aage Jaquet, 1964 Helge Kuno Pedersen og 1990 Jan Knudsen.

1990 Jan Knudsen modtog også  en vandrepræmie, et bæger der altid vindes af årets bedste skytte. En anden vandrepræmie, en gardersabel, blev overrakt til 1965 Jørn Ejvind Hansen. Der var desuden gode præmier på flasker.
Beretningen fra skyttelauget blev enstemmigt godkendt.

Et forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen på sidste års generalforsamling om begrænsning af tegningsretten blev dengang godkendt af mere end 4/5 af de fremmødte. Ingen stemte imod.
Det vedtagne forslag blev skrevet sammen og udsendt til foreningens medlemmer, så man kunne se det på skrift. Forslaget blev i år endeligt vedtaget med alle de fremmødtes stemme.

Keld Louie Pedersen ønskede efter 9 år i bestyrelsen ikke at stille op igen. I stedet blev 1962 Agner Hydahl valgt. Alle øvrige valg var genvalg.

”Champagnelegatet” blev af formanden overrakt til 1973 Jørgen Erik Vejbøl, som altid er klar med forslag til arrangementer og hjælp hertil.

Herefter takkede formanden Keld Louie Pedersen for hans store arbejdsindsats for foreningen, og han bød Agner Hydahl velkommen til arbejdet i bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev holdt i hyggelige lokaler i Den Gamle Bys Hobrohus.

Under den efterfølgende middag var der en god stemning, og vi fik luftet nye og gamle historier og anekdoter.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: formand 1963 Søren O. Pontoppidan, Kasserer 1957 Arne Høy Nielsen, 1964 Helge Kuno Pedersen, 1962 Agner Hydahl, 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, 1984 Knud Boye Nielsen og 1979 Per Bundgård Sørensen.

1964 Helge Kuno Pedersen