Generalforsamling

24. nov 2011

Efter at fanen var ført ind i salen, udbragte forsamlingen et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II.

Bestyrelsen foreslog JAN 1977 Keld Louie Pedersen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Herefter gik vi i gang med dagsordenen.

Formanden indledte sin beretning med omtale af seks af foreningens medlemmer, som i årets løb var afgået ved døden. Alle havde været medlem af garderforeningen i mange år og aktivt deltaget i foreningens virke. Han bad forsamlingen rejse sig, og vi mindedes vore afdøde kammerater.

Formandens beretning indeholdt bl.a. omtale af sæsonens mange vellykkede arrangementer, og han oplyste, at foreningen lige nu tæller 498 medlemmer.

Der arbejdes i bestyrelsen mod afholdelse af fest med damer til næste år i anledning af foreningens 110 års fødselsdag.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassereren fremlægning af det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Formanden for skyttelauget glædede sig over, at der her er blevet mere aktivitet.
Vi har deltaget i Gardernes Landsskydning på 15 m og vundet flere præmier.
Vi har deltaget i Pokalskydning i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, og her fået pæne placeringer, men ikke vundet præmier.
Årets største arrangement indenfor skydning i vores forening, Detachement skydningen, samlede i alt 50 mand, og i denne skydning besejrede vores 10 mands hold med 815 point, livgardens hold der opnåede 733 point.
Efter hovedskydningen var der serieskydninger hvor alle kunne deltage, og der blev i alt brugt 2000 patroner, så der var formidabel skydelyst.
Efter dagens skydninger var Garderforeningen for Aarhus og Omegn vært ved en middag for alle 50 deltagere på Gardergården. Under middagen var der præmieuddeling, og Garderforeningen fik overrakt vandrepokalen.
Og så er der endelig N. A. I. S. skydningen. Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytteunion.

De skytter der har gennemført mindst en skydning efter reglementet for N. A. I. S. skydningen, får diplomer og skydemærker for deres bedste resultat.
De fleste af disse skytter kan i næste sæson skyde om medaljer, nogle kan skyde om bronze, andre kan skyde om sølv, og nogle kan erhverve guldmedaljer, hvortil der er officiel bæretilladelse.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i disse skydninger.

Herefter fik de berettigede skytter, der var med på generalforsamlingen, overrakt diplomer, skyttemærker og medaljer.

Årets bedste skytte, MAJ 1990 Jan Knudsen, som opnåede 300 point af 300 mulige, fik overrakt vandrepræmie, et bæger der altid vindes af årets bedste skytte, som får sit navn graveret på dette. En anden vandrepræmie, en gardersabel, der kun kan vindes en gang, blev overrakt til JAN 1963 Harry Larsen, som opnåede 298 point. Der var desuden gode præmier på flasker.

Beretningen fra skyttelauget blev enstemmigt godkendt.

Et forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen om udvidelse af tegningsretten blev godkendt af mere end 4/5 af de fremmødte. Ingen stemte imod.
Alle valg var genvalg.

”Champagnelegatet” blev af formanden overrakt til den ene af foreningens revisorer,
NOV 1959 Orla Hansen, som påskønnelse af hans store engagement i foreningen.

Under den efterfølgende middag, orienterede vicepræsidenten Ole Louring om arbejdet i præsidiet.

Deltagernes humør var i top, og vi fik luftet både sangstemmerne og nye og gamle historier og anekdoter.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: formand JUL 63 Søren O. Pontoppidan, Kasserer NOV 57 Arne Høy Nielsen, JUL 64 Helge Kuno Pedersen, JAN 1977 Keld Louie Pedersen, JAN 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, MAR 1984 Knud Boye Nielsen og April 1979 Per Bundgård Sørensen.

JUL 64 Helge Kuno Pedersen