Generalforsamling

18. nov 2010

Scandic Hotel, Rytoften 3, Aarhus V.

63 medlemmer var mødt op til foreningens 108. generalforsamling på Scandic Hotel.

Efter at fanen var ført ind i salen, udbragte forsamlingen et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II.

Bestyrelsen foreslog JUL 1963 Eric Maarvig som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Herefter gik vi i gang med dagsordenen.

Formanden indledte sin beretning med omtale af seks af foreningens medlemmer, som i årets løb var afgået ved døden. Alle havde været medlem af garderforeningen siden aftjent værnepligt, og tre havde modtaget 60 års hæderstegn. Han bad forsamlingen rejse sig, og vi mindedes vore afdøde kammerater.

Formandens beretning indeholdt bl.a. omtale af sæsonens mange vellykkede arrangementer, og han oplyste, at foreningen nu tæller 535 medlemmer. En glædelig fremgang på 8 medlemmer.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassereren fremlægning af det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Formanden for skyttelauget glædede sig over, at der her er blevet mere aktivitet. Vi har deltaget i Gardernes Landsskydning på 15 m og vundet flere præmier. Vi har deltaget i Pokalskydning i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, og her fået pæne placeringer, men ikke vundet præmier.

Årets største arrangement indenfor skydning i vores forening, Detachementskydningen, samlede i alt 52 mand, og i denne skydning besejrede vores 10 mands hold med 795 point, livgardens hold der opnåede 779 point.

Efter hovedskydningen var der serieskydninger hvor alle kunne deltage, og der blev i alt brugt 2000 patroner, så der var formidabel skydelyst.

Efter dagens skydninger var Garderforeningen for Aarhus og Omegn vært ved en middag for alle 52 deltagere på Gardergården. Under middagen var der præmieuddeling, og Garderforeningen fik overrakt vandrepokalen. Og så er der endelig N. A. I. S. skydningen. Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytteunion.
Det er et nyt tiltag i vores skyttelaug, og af de skytter der har gennemført mindst en skydning efter reglementet for N. A. I. S. skydningen, opnåede de 11 så gode resultater at de får diplomer og skydemærker for deres bedste resultat.

De fleste af disse skytter kan i næste sæson skyde om medaljer, nogle kan skyde om bronze, andre kan skyde om sølv, og hvis disse erhverves, kan disse det følgende år erhverve guldmedaljer, hvortil der er officiel bæretilladelse.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i disse skydninger.

Herefter fik de berettigede skytter, der var med på generalforsamlingen, overrakt diplomer, skyttemærker og medaljer.

Årets bedste skytte, MAJ 1990 Jan Knudsen, som opnåede 300 point af 300 mulige, fik desuden overrakt NAIS-vandrepræmierne, der består af en gardersabel, der kun kan vindes een gang af årets bedste skytte, således at den altid vil vandre videre til en anden, og et bæger, der altid vindes af årets bedste skytte, som får sit navn graveret på bægeret. Der var desuden gode præmier på flasker.

Beretningen fra skyttelauget blev enstemmigt godkendt.

Alle valg var genvalg.

”Champagnelegatet” blev af formanden overrakt til den ene af foreningens revisorer, MAJ 1961 Hans Benfeldt Kjær, som påskønnelse af hans store engagement i foreningen. Også under den efterfølgende middag var deltagernes humør i top, og vi fik luftet både nye og gamle historier og anekdoter.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: formand JUL 63 Søren O. Pontoppidan, Kasserer NOV 57 Arne Høy Nielsen, JUL 64 Helge Kuno Pedersen, JAN 1977 Keld Louie Pedersen, JAN 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen, MAR 1984 Knud Boye Nielsen og April 1979 Per Bundgård Sørensen.

Og så var der frit valg mellem kogt torsk og engelsk bøf – og der var pandekager med is til dessert.

JUL 64 Helge Kuno Pedersen.