GENERALFORSAMLINGEN torsdag den 23. november 2006

23. nov 2006

GENERALFORSAMLINGEN torsdag den 23. november 2006 kl. 18:30.
Vi har vist aldrig fået en generalforsamling overstået så hurtigt som den 23. november 2006.

Efter at fanen var ført ind i salen, udbragte forsamlingen et nifoldigt leve for vor protektor Dronning Margrethe II.

Bestyrelsen foreslog JUL-63 Eric Maarvig som dirigent. Han blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Herefter gik vi i gang med dagsordenen.

Formandens beretning, hvori han bl.a. omtalte sæsonens arrangementer og oplyste at foreningen nu tæller 537 medlemmer, blev enstemmigt vedtaget.
Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt af forsamlingen, ligesom beretningen fra skydeudvalget.

Formanden S. O. Pontoppidan blev genvalgt med applaus.

Ved punktet valg af bestyrelsesmedlem blev JAN 77 Keld Louie Pedersen genvalgt og i stedet for JAN 60 Kurt Henning Grouleff, som gerne ville udtræde af bestyrelsen på grund af sygdom, blev APR-79 Per Bundgaard Sørensen foreslået, og han blev enstemmigt valgt. Formanden takkede Kurt Grouleff for hans arbejde i bestyrelsen og bød Per Bundgaard Sørensen velkommen til arbejdet.

Valg af revisorer var genvalg af Orla Hansen og Hans Benfeldt Kjær.
“Champagnelegatet” blev i år tildelt JAN-77 Keld Louie Pedersen for hans gode arbejde i bestyrelsen med styring af medlemskartoteket, og hans flotte og tidskrævende arbejde i bladudvalget. Resultatet ses på det nye bladlayout. Også med ideer og løsninger inden for strukturudvalget lægger Keld et stort arbejde.

Herefter takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og han rettede tillige en tak til generalforsamlingen for den gode stemning, der var i salen.

Under den efterfølgende middag med de traditionelle torsk og bøffer var der også en fin stemning, og efter kaffen kunne man gå i Casinoet i stueetagen for at forsøge at forøge sin personlige formue.

584-JUL-64 Helge Kuno Pedersen